Käfer


Wie macht man einen Käfer in Doodle Alchemy Animals?

Wie nutzt man einen Käfer in Doodle Alchemy Animals?

Walkthrough für Käfer in Doodle Alchemy Animals

  1. Energie + Leben → Bakterie
  2. Bakterie + Erde → Wurm
  3. Erde + Wurm → Käfer