Doodle Alchemy Animals Lösung

Ohrwurm

Wie nutzt man einen Ohrwurm in Doodle Alchemy Animals?

Wie macht man einen Ohrwurm in Doodle Alchemy Animals?

Walkthrough für Ohrwurm in Doodle Alchemy Animals

  1. Energie + Leben = Bakterie
  2. Bakterie + Erde = Wurm
  3. Erde + Wurm = Käfer
  4. Käfer + Schwanz = Ohrwurm