Spinne


Wie macht man eine Spinne in Doodle Alchemy Animals?

Wie nutzt man eine Spinne in Doodle Alchemy Animals?

Walkthrough für Spinne in Doodle Alchemy Animals

  1. Energie + Leben → Bakterie
  2. Bakterie + Erde → Wurm
  3. Erde + Wurm → Käfer
  4. Käfer + Tatzen → Spinne