Hornisse


Wie macht man eine Hornisse in Doodle Alchemy Animals?

Wie nutzt man eine Hornisse in Doodle Alchemy Animals?

Walkthrough für Hornisse in Doodle Alchemy Animals

  1. Energie + Leben → Bakterie
  2. Bakterie + Erde → Wurm
  3. Erde + Wurm → Käfer
  4. Flügel + Käfer → Wespe
  5. Gift + Wespe → Biene
  6. Biene + Wespe → Hummel
  7. Biene + Hummel → Hornisse