Doodle Alchemy Animals Lösung

Biene

Wie nutzt man eine Biene in Doodle Alchemy Animals?

Wie macht man eine Biene in Doodle Alchemy Animals?

Walkthrough für Biene in Doodle Alchemy Animals

  1. Energie + Leben = Bakterie
  2. Bakterie + Erde = Wurm
  3. Erde + Wurm = Käfer
  4. Käfer + Flügel = Wespe
  5. Gift + Wespe = Biene