Alkohol


Wie macht man Alkohol in Alchemie Klassiker?

Wie nutzt man Alkohol in Alchemie Klassiker?

Walkthrough für Alkohol in Alchemie Klassiker

  1. Feuer + Wasser → Alkohol