Himmel


Wie macht man den Himmel in Little Alchemy?

Wie nutzt man den Himmel in Little Alchemy?

Walkthrough für Himmel in Little Alchemy

  1. Feuer + Luft → Energie
  2. Energie + Wasser → Dampf
  3. Dampf + Luft → Wolke
  4. Luft + Wolke → Himmel