Libelle


Wie macht man eine Libelle in Doodle Alchemy Animals?

Wie nutzt man eine Libelle in Doodle Alchemy Animals?

Walkthrough für Libelle in Doodle Alchemy Animals

  1. Energie + Leben → Bakterie
  2. Bakterie + Erde → Wurm
  3. Erde + Wurm → Käfer
  4. Flügel + Käfer → Wespe
  5. Sumpf + Wespe → Libelle