Libelil


Wie macht man ein Libelil in Doodle Alchemy Animals?

Wie nutzt man ein Libelil in Doodle Alchemy Animals?

Walkthrough für Libelil in Doodle Alchemy Animals

  1. Energie + Leben → Bakterie
  2. Gift + Leben → Schlange
  3. Bakterie + Erde → Wurm
  4. Schlange + Tatzen → Eidechse
  5. Erde + Wurm → Käfer
  6. Eidechse + Sumpf → Kröte
  7. Flügel + Käfer → Wespe
  8. Kröte + Schnabel → Krokodil
  9. Sumpf + Wespe → Libelle
  10. Krokodil + Libelle → Libelil