Vulkan


Wie macht man einen Vulkan in Little Alchemy?

Wie nutzt man einen Vulkan in Little Alchemy?

Walkthrough für Vulkan in Little Alchemy

  1. Erde + Feuer → Lava
  2. Erde + Lava → Vulkan