Tau


Wie macht man Tau in Little Alchemy?

Wie nutzt man Tau in Little Alchemy?

Walkthrough für Tau in Little Alchemy

  1. Feuer + Luft → Energie
  2. Luft + Wasser → Regen
  3. Energie + Wasser → Dampf
  4. Erde + Regen → Pflanze
  5. Dampf + Luft → Wolke
  6. Erde + Pflanze → Gras
  7. Erde + Wolke → Nebel
  8. Gras + Nebel → Tau