Tabak


Wie macht man Tabak in Little Alchemy?

Wie nutzt man Tabak in Little Alchemy?

Walkthrough für Tabak in Little Alchemy

  1. Luft + Wasser → Regen
  2. Erde + Regen → Pflanze
  3. Feuer + Pflanze → Tabak