Heu


Wie macht man Heu in Little Alchemy?

Wie nutzt man Heu in Little Alchemy?

Walkthrough für Heu in Little Alchemy

  1. Luft + Wasser → Regen
  2. Feuer + Luft → Energie
  3. Energie + Wasser → Dampf
  4. Erde + Regen → Pflanze
  5. Dampf + Luft → Wolke
  6. Erde + Pflanze → Gras
  7. Luft + Wolke → Himmel
  8. Feuer + Himmel → Sonne
  9. Gras + Sonne → Heu