mountain range


How to make a mountain range in Little Alchemy?

How to use a mountain range in Little Alchemy?

Walkthrough for mountain range in Little Alchemy

  1. air + fire → energy
  2. earth + energy → earthquake
  3. earth + earthquake → mountain
  4. 2 * mountain → mountain range