mountain range


How to make a mountain range in Little Alchemy 2?

How to use a mountain range in Little Alchemy 2?

Walkthrough for mountain range in Little Alchemy 2

  1. 2 * fire → energy
  2. 2 * earth → land
  3. earth + energy → earthquake
  4. earth + land → continent
  5. earth + earthquake → mountain
  6. continent + mountain → mountain range