Kefir


Wie macht man Kefir in Doodle Alchemy?

Wie nutzt man Kefir in Doodle Alchemy?

Walkthrough für Kefir in Doodle Alchemy

 1. Feuer + Luft → Energie
 2. Erde + Feuer → Lava
 3. Erde + Wasser → Sumpf
 4. Lava + Wasser → Stein
 5. Energie + Sumpf → Leben
 6. Leben + Sumpf → Bakterium
 7. Leben + Stein → Ei
 8. Ei + Sumpf → Eidechse
 9. Eidechse + Erde → Tier
 10. Leben + Tier → Mann
 11. Mann + Tier → Nutztiere
 12. Mann + Nutztiere → Milch
 13. Bakterium + Milch → Kefir