Koala


Wie macht man einen Koala in Doodle Alchemy Animals?

Wie nutzt man einen Koala in Doodle Alchemy Animals?

Walkthrough für Koala in Doodle Alchemy Animals

  1. Schnabel + Wald → Bär
  2. Baum + Bär → Panda
  3. Baum + Panda → Koala