Bergziege


Wie macht man eine Bergziege in Doodle Alchemy Animals?

Wie nutzt man eine Bergziege in Doodle Alchemy Animals?

Walkthrough für Bergziege in Doodle Alchemy Animals

  1. Erde + Hörner → Ziege
  2. Berge + Ziege → Bergziege