Alchemy 1000 Cheats

Nitrogen

How to make Nitrogen in Alchemy 1000?

How to use Nitrogen in Alchemy 1000?

Walkthrough for Nitrogen in Alchemy 1000

  1. air + water ⇒ cloud
  2. 2 * cloud ⇒ lightning
  3. lightning + water ⇒ gas
  4. air + gas ⇒ Nitrogen