Quecksilber


Wie macht man Quecksilber in Alchemie Klassiker?

Wie nutzt man Quecksilber in Alchemie Klassiker?

Walkthrough für Quecksilber in Alchemie Klassiker

  1. Erde + 2 * Feuer → Vulkan
  2. Erde + Vulkan + Wasser → Hydrothermale Ader
  3. Erde + Hydrothermale Ader → Mineralien
  4. Erde + Mineralien → Zinnober
  5. Feuer + Zinnober → Quecksilber