Regen


Wie macht man Regen in Alchemie 1000?

Wie nutzt man Regen in Alchemie 1000?

Walkthrough für Regen in Alchemie 1000

  1. Luft + Wasser → Wolke
  2. Wasser + Wolke → Regen