Faultier


Wie macht man ein Faultier in Alchemie 1000?

Wie nutzt man ein Faultier in Alchemie 1000?

Walkthrough für Faultier in Alchemie 1000

 1. 2 * Feuer → Sonne
 2. 2 * Luft → Wind
 3. 2 * Wasser → Meer
 4. 2 * Wind → Wirbelsturm
 5. 2 * Wirbelsturm → Druck
 6. Meer + Sonne → Leben
 7. Druck + Luft → Ton
 8. Erde + Leben → Tier
 9. Sonne + Ton → Wecker
 10. Sonne + Wecker → Morgen
 11. Morgen + Tier → Faultier