Alchemie 1000 Lösung

Bier

Wie macht man Bier in Alchemie 1000?

Wie nutzt man Bier in Alchemie 1000?

Walkthrough für Bier in Alchemie 1000

  1. Luft + Luft = Wind
  2. Feuer + Feuer = Sonne
  3. Erde + Wasser = Pflanze
  4. Wind + Wind = Wirbelsturm
  5. Erde + Pflanze = Baum
  6. Wirbelsturm + Wirbelsturm = Druck
  7. Sonne + Baum = Orange
  8. Orange + Druck = Saft
  9. Saft + Sonne = Alkohol
  10. Alkohol + Pflanze = Bier