Lama


Wie macht man ein Lama in Doodle Alchemy Animals?

Wie nutzt man ein Lama in Doodle Alchemy Animals?

Walkthrough für Lama in Doodle Alchemy Animals

  1. Erde + Hufen → Pferd
  2. Pferd + Sand → Kamel
  3. Kamel + Pferd → Lama