Doodle Alchemy Animals Lösung

Lama

Wie macht man ein Lama in Doodle Alchemy Animals?

Wie nutzt man ein Lama in Doodle Alchemy Animals?

Anleitung für Lama in Doodle Alchemy Animals

  1. Erde + Hufen ⇒ Pferd
  2. Pferd + Sand ⇒ Kamel
  3. Kamel + Pferd ⇒ Lama