vodka Alchemy Cheats

How to make vodka in Alchemy?