algae Alchemy Cheats

How to make algae in Alchemy?